ใช้ให้เป็น  เล่นให้ถูกวิธี  ในห้องเรียน IPAD  กับครู satit