การอ่านและเขียนคำ  ที่ใช้สระไอไม้ม้วน กับครู preecha