คุณครูสอนให้เด็กได้รู้จักชนิดและประเภทของรองเท้า และให้เด็ก ๆ จัดหมวดหมู่ของรองเท้าเองได้

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ