คุณครูสอนเกียวกับ การอ่าน และการเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย แสดงปริมาณหรือจำนวนสิ่งของจำนวนไม่เกินหนึ่งร้อย

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ