คุณครูได้สอนเกี่ยวกับทักษะการบวก และการลบ โดยใช้ทักษะในการนับให้เพิ่มขึ้นและลดลงเพื่อให้เด็กเห็นภาพในการคิดเลขมากขึ้น

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ