คุณครูได้ให้เด็กได้คิดเลขเร็วและ ได้สอนเกี่ยวกับการเปรียยบเทียบจำนวนและการใช้สัญลักษณ์เป็นการทบทวนความรู้เก่าใน ป.1 

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ