คุณครูมีกิจกรรมการคำนวนและการวิเคาะห์จำนวนตัวเลขจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน เพื่อให้เด็กได้สามารถแก้ไขปัญหาจำนวนที่หลากหลาย

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ