คุณครูได้สอนให้เด็กได้อ่านออกเสียงคำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้อง และการเขียนคำสะกดคำเกี่ยวกับ “มาตราแม่กก” ได้อย่างถูกต้อง

 

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ