คุณครูได้สอนให้เด็ก ๆ อ่านออกเสียงคำคล้องจอง ข้อความเรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่ายได้อย่างถูกต้อง และสามารถแต่งประโยค หรือแต่งคำขวัญจากคำคล้องจองก็ได้

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ