คุณครูได้ให้เด็ก ๆ เล่นเกมตำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและหัวข้อในบทเรียน

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ