คุณครูได้สอนเรื่องสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถจัดกลุ่ม และเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างถูกต้อง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ