คุณครูเล่านิทานเรื่อง “อ้ำ อ้ำ ผลไม้หวานฉ่ำ” พอนิทานจบคุณครูก็ให้ข้อคิดแก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับความ

ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ