คุณครูได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกิดของเสียงต่าง ๆ จากเสียงที่มาจากธรรมชาติ และสียงไม่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ