คุณครูให้เด็กเรียนวิชาศิลปะ ด้านการวาดภาพสิ่งต่าง ๆ รอบตัวถ่ายทอด เหตุการณ์ และชีวิตจริง ออกมาในรูปแบบเส้นของการวาด
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ