คุณครูจะมาสอนให้เด็กสามารถ บอก วัน เดือน ปี และการนับช่วงวันเพื่อให้เด็กสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ