คุณครูจะมาสรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรไปจนถึงการปริณิพานของพระพุทธเจ้า และสามารถช่วยให้เด็กปฎิบัติตามวันสำคัญของพระพูทธศาสนาได้อีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ