คุณครูให้เด็ก เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ และหน้าที่ อวัยวะภายนอก และการดูแลรักษาของอวัยวะภายใน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ