คุณครูมีกิจกรรมให้เด็กเรียนกิจกรรมนอกชั้นเรียน มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เพื่อให้เด็ก ๆ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตตามมาตราฐานของตนเองได้

คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ