กิจกรรมกลุ่มตอน การเปรียบเทียบ อนุบาล ๑เปรียบเทียบชุดนักเรียนของ ๒ ระดับชั้น และจัดกลุ่มชุดนักเรียนที่เหมือนกันหรือ แตกต่างกัน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ