กิจกรรมกลุ่มตอน การแสดงบทบาทสมมติให้ผู้อื่นรับรู้ อนุบาล ๑เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก และรู้จักการทำความสะอาดร่างกาย และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ