กิจกรรมกลุ่ม

ตอน การวัด อนุบาล ๒

ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การสื่อสาร การแสวงหาความรู้จากการสังเกต

บอกความเหมือน ความแตกต่าง การใช้ประสาทสัมผัส การเปรียบเทียบ

รับชมวีดีโอคลิก