กิจกรรมกลุ่มตอน หุ่นมือในมือหนู อนุบาล ๓ส่งเสริมทักษะ เรื่องเรขาคณิต ทักษะกระบวนการคิด การตอบคำถามการสังเกตรายละเอียดของภาพ การวางแผนในการวาดภาพหุ่นมือมีการใช้ประสาทสัมผัสอยากรู้อยากเห็น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ