กิจกรรมนิทานส่งกระบวนการคิดตอน สอนถามอย่างไร อนุบาล ๓ เพื่อส่งเสริมด้านการสังเกต ด้านการพูดแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างมีเหตุผล ด้านการเก็บข้อมูลที่ได้จากการฟังมาวิเคราะห์ในการตั้งคำถาม
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ