กิจกรรมเสรีตอน จัดมุมหนังสืออย่างไรให้น่าอ่าน อนุบาล ๑เพื่อให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน มีการฝึกพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ฟัง พูด อ่านเขียน และให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากความสนใจ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ