กิจกรรมสงบตอน เด็กปฐมวัย เขียนได้…ไม่ยากเลย อนุบาล ๓เพื่อฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ ฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาส่งเสริมทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน และเขียน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ