กิจกรรมสงบตอน เด็กได้อะไรจากการอ่านให้เด็กฟัง อนุบาล ๒เพื่อให้เด็กสามารถฟังและจับใจความของเนื้อเรื่องที่ครูอ่านให้ฟังได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้เด็กถ่ายทอดความคิดเห็นออกมาทางผลงาน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ