แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ น.พ.นริศ  ฉันท์เรืองวาณิชย์ ได้ให้คำปรึกษาในภาวะที่มีการพัฒนาการช้าโดยให้คำแนะนำและวิธีการเพื่อเสริมสร้าทักษะ คือ ภาวะออทิสติกที่พบคือพูดช้าอาจเป็นผลมาจากดู TV มากเกินไปการมีปัญหาในการพูดและไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เด็กเกิดปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจและผู้ปกครองควรดูแลให้ถูกวิธีตามคำแนะนำของแพทย์
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ