ยุงที่เป็นพาหะนำโรคมีอยู่ 2 ชนิด คือยุงลายบ้านและยุงลายสวนโดยมีวงจรชีวิตถึง 4 ระยะ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การปิดฝาพาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้คำปรึกษาในการป้องกันและยุงลายจะระบาดในช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวควรป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ