ของมีคมภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆสำหรับบุตร หลาน ไม่ว่าจะภายในบ้านหรือนอกบ้านซึ่งของมีคมที่ว่านั้นอาจมีอยู่ทุกที่และอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้อย่างไม่คาดถึงทั้งของมีคมที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ มีดแก้ว เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวถึง วิธีการป้องกัน วิธีการหลีกเลี่ยง และวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกของมีคมบาดที่ถูกต้องและถูกวิธี
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ