การเสริมสร้างทักษะด้วยการปั้น โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการปั้นรูปสัตว์ชนิดต่างๆและต้นไม้พร้อมกับให้ความรู้ อย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจและนำไปทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ