เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีการทำตามกฎระเบียบและวินัยของ ร.ร. ฝึกให้มีมารยาท มีความเคารพผู้ใหญ่ มีการแบ่งปัน และมีกล้าแสดงออก เพื่อให้ได้ดาวเด็กดีนั้นเอง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ