เพื่อให้เด็กฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แล มีการนำเสนอโครงงานวิทย์ศาสตร์ มีความกล้าแสดงออก แสดงความคิดอธิบายผลงานของกลุ่มตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ