บทบาทศูนย์การศึกษาพิเศษมีส่วนช่วยการส่งส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ กาเรียนรู้ของเด็ก การรับรู้ การได้ยิน เพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็กพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสำคัญมากกับการพัฒนาการของเด็ก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ