การสอนแบบบูรณาการมีกระบวนการคิดเข้ามามีส่วนร่วม และฝึกให้เด็กมีกระบวนการเรียนรู้ที่มากขึ้นผ่านกิจกรรมบูรณาการ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ