เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้โทรทัศน์เน้นให้เด็กๆ ฝึกปฏิบัติจริง เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อทำกาแสดง เพื่อให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความกล้าแสดงออก และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนรวมด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ