เน้นเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลินเพลิด และปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ