เพื่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย ด้านร่างกายฝึกการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ฝึกการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ และเป็นที่เรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ อีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ