เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และฝึกการยืดหยุ่นของร่างกาย การวิ่ง การกลิ้ง และสามารถสร้างกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ