เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของเด็ก ที่เด็กมีการเรียนรู้ช้าถึงมีโครงการนี้เพื่อส่งเสริมเด็กที่มีการเรียนรู้ช้าได้พัฒนาทันตามเด็กปกติ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ