สอนการใช้เศษวัสดุมาสร้างสรรค์ผลงาน ใช้เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ นำไปใช้ในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ