เป็นการศึกษาอวับวะภายในของกบ  เรียนรู้ระบบย่อยอาหาร ทางเดินหายใจของกบ และศึกษาวงจรชีวิตของกบ เพื่อเป็นแนวทางศึกษาทางวิชาวิทยาศาสตร์
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ