การเลี้ยงดูบุตรโดยอยู่ในการดูแลของญาติผู้ใหญ่มีส่วนดีส่วนเสียอย่างไร เนื่องจากการเลี้ยงดูเด็กจากญาติผู้ใหญ่ควรเป็นเวลาที่พ่อแม่อหรือพี่เลี้ยงเด็กมีเวลาค่อนข้างน้อย การดูแลในลักษณะต่างๆการดูแลส่งเสริมในวิธีต่างๆดโยการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมโดยตรงได้ด้วยตัวเอง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ