ศิลปะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีพัฒนาการทางสมองที่ดี และยังเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ใช่การท่องจำหรือถูกบังคับ จนเกิดเป็นจินตนาการให้ขีดเขียนขึ้น และช่วยให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือในการจับดินสอ กล้ามเนื้อมือและแขนในการขยับดินสอไปตามแนว ช่วยฝึกทักษะของความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ นอกจากนี้ ผู้ปกครองก็ยังเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก โดยฝึกให้เด็กคิดบ่อยๆ หรือพาลูกไปพบประสบการณ์ต่างๆ ก็จะทำให้เด็กมีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น

      Art is the important key to children’s creativity, brain development, and self learning, which is not the same kind of a learning process such as by force or by memory. Drawing, as a way of learning, creates imagination and stimulates finger muscles when holding a pencil, and also stimulates hands and arm muscle when drawing. It also improves coordination between eyes and hands. Parents can support the creativity of children by encouraging them to come up with ideas and letting them experience new environments.

ผู้ปกครองยุคใหม่ อาจคิดว่าการสอนศิลปะให้เด็กนั้นดูยาก ทำให้เกิดความวิตกว่าจะสอนอย่างไรดี เราจึงขอแนะนำวิธีการสอนลายเส้นแบบง่ายๆ มาให้ดูกัน ซึ่งผู้ปกครองอาจจะสอดแทรกการเรียกชื่อของเส้นหรือรูปทรงต่างๆ ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเด็กค่ะ

Some parents express concern that teaching art to children could be difficult and they, therefore, worry about how to educate them. Therefore, this is an easy step-by-step process for learning drawing that parents could also use to guide children in learning about lines and shapes.

วิธีวาดลายเส้น (สิงโต)

  1. เริ่มจากวาดหน้าสิงโตให้เป็นวงรีแนวนอน จากนั้นวาดวงรีแนวตั้งให้เป็นจมูก ต่อมาวาดวงรีแนวนอนอยู่ส่วนบนซ้ายและขวาของใบหน้าเป็นหูทั้ง 2 ข้างเติมเส้นโค้งคว่ำ 2 เส้นเป็นรูปตา สุดท้ายวาดปากให้เป็นรูปตัว Y ในจมูกของสิงโต
  2. วาดผมของสิ่งโตเป็นเส้นหยักรอบๆ ใบหน้าของสิงโต โดยเว้นระยะห่างจากใบหน้ามาพอสมควร
  3. วาดขาของสิงโต โดยแต่ละข้างประกอบด้วยเส้นตรงแนวตั้ง 2 เส้นขนานกัน และวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขวางกับเส้นตรงแนวตั้ง ตำแหน่งของสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะอยู่ 1 ใน 3 ของเส้นตรงแนวตั้ง จากนั้นลากเส้นตามแนวดินสออีกครั้งโดยจะโค้งในช่วงรอยต่อของเส้นตรงแนวตั้งกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  4. วาดหางโดยลากเส้นจากต้นขาโค้งเป้นรูปตัว U แล้วตวัดปลาย จากนั้นวาดปลายหางให้เป็นรูปใบไม้

How to draw a lion

  1. Draw a horizontal ellipse as the start for a lion’s face. Then, draw a small oval vertically in the middle of the ellipse to form the lion’s nose. Next, draw two ellipses – on the left and right of the largest shape. These will be the lion’s ears. Now, draw two downward-facing arcs that form the left eye and the right eye. Draw a letter “Y” as the lion’s mouth in the nose area.
  2. Draw a wavy line around the largest ellipse to make the lion’s mane. Keep this line a little distance away from the face area.
  3. Draw the lion’s legs by using a set of parallel lines for each leg. Then, to shape the feet, draw a rectangle at the base of each set of parallel lines. Also, extending from the base of each foot, draw two small vertical lines, each positioned about a third of the way in from each side. Next, draw a curved line from the bottom corners of each foot to the point where the original rectangle met the parallel lines of each leg. .
  4. Add a lion’s tail by drawing a U-shaped line starting from where the right leg meets the wavy line of the lion’s head and, at the end of U-shaped line, draw a shape like a leaf.

    อ่านเพิ่มเติมคลิก