เด็กพิเศษ หลายคนฟังแล้วก็นึกถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือเด็กที่มีได้รับสิทธิพิเศษอะไรทำนองนั้น แต่เด็กพิเศษที่เราจะมาทำความรู้จักกันนี้เป็น “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” (children with special needs)เป็นเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากวิธีการตามปกติ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเขาเอง โดยออกแบบการดูแล ช่วยเหลือเด็ก ตามลักษณะความจำเป็น และความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยความต้องการของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่ความบกพร่องของเขา สามารถแบ่งออกเป็น 9 ประเภท

  1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
  2. เด็กที่มีความบกพร่องทางทางได้ยิน
  3. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
  5. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
  6. เด็กที่มีความบกพร่องทางภาษาและการพูด
  7. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
  8. เด็กออทิสติก
  9. เด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อน

อ่านเพิ่มเติมคลิก