ในปัจจุบันจะมีสื่อการเรียนรู้ที่ผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้เองก็คือ สื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกซื้อนั้นเราจะมีหลักการอะไรบ้าง มาฟังคำแนะนำจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง กันค่ะ
หลักการในเลือกซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ โปรแกรมนี้ให้อะไรกับเด็กได้บ้าง  ดูจากโปรแกรมนั้นมีคำสั่งอะไรบ้าง  คำสั่งอาจเป็นคำสั่งสั้นๆ หรือสื่อด้วยภาพ  โปรแกรมเหล่านี้จะเป็นลักษณะปลายเปิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก