เด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ก็เริ่มที่จะพูดคุยได้แล้ว เพราะเริ่มฟังออกและเข้าใจมากขึ้น การปรับตัวของเด็กที่จะเข้าสู่วัยเรียนอาจต้องปรับกันหลายอย่าง เริ่มจากกิจวัตรประจำวันที่ทำกันในแต่ละวัน ตั้งแต่กินข้าว อาบน้ำ เข้านอน รวมถึงการตื่นนอน ซึ่งพ่อแม่ควรทำทุกวันให้ตรงเวลา เด็กก่อนวันเรียนจะจำเร็ว ถ้าสอนบ่อยๆ และได้ทำทุกสิ่งร่วมกันก็จะจำและทำตามไปพร้อมๆ กัน

ขอแนะนำเทคนิควิธีที่จะให้คุณลูกๆ คล้อยตามกันค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก