ขนมเบื้อง เป็นขนมที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล ดังปรากฏชื่ออยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยเรียกว่า ขนมกระทะ หรือขนมกุมมาส ส่วนขนมเบื้องไทยโบราณ เป็นขนมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีการดัดแปลงมาจากขนมของชาวอินเดียที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

รับชมวีดีโอคลิก