วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) หรือภูทอกน้อย ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล เป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก โดยต้องเดินไปตามสะพานไม้เวียนรอบเขาสูงชันจนถึงยอดสะพานไม้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระ สามเณรและชาวบ้าน เริ่มก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2512 ใช้เวลานานถึง 5 ปี บันไดที่ขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบ เสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำสัตบุรุษให้หลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอกยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจของชุมชน

Category :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *