บึงกาฬ

“ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี

ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง”

       จังหวัดบึงกาฬ แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอที่ห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั่นคง และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ จึงมีการแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554

จังหวัดบึงกาฬมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 751 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,305 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,690,642 ไร่

จังหวัดบึงกาฬมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองกับจังหวัดข้างเคียงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับแขวงบอลิคาไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน

ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ทิศใต้ ติดกับอำเภอคำตากล้า อำเภอบ้านม่วง และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

 

การเดินทางจังหวัดบึงกาฬ

 

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดบึงกาฬสามารถเดินทางไปได้ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน

รถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร-สระบุรี เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ รวมระยะทาง 751 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) มีรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 ไปบึงกาฬ ทุกวัน และจากบึงกาฬ-กรุงเทพมหานคร ทุกวัน สำหรับรถโดยสารปรับอากาศเอกชน ได้แก่ บริษัท 407 พัฒนา บริษัท ชาญทัวร์ จำกัด บริษัท สวัสดีอีสานทัวร์ จำกัด บริษัท แอร์อุดร จำกัด

รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพมหานคร (หัวลำโพง) มีบริการรถไฟสายกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ทุกวัน จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางเข้าจังหวัดบึงกาฬ

เครื่องบิน สามารถเดินทางโดยเครื่องบินไปลงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดบึงกาฬ โดยมีสายการบินที่ให้บริการ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์  สายการบินไทย สมายล์  สายการบินนกแอร์  สายการบินบางกอก แอร์เวย์  สายการบินแอร์เอเชีย

Category :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *