ประเพณีแข่งขันเรือยาว

ประเพณีแข่งขันเรือยาว จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงมีปริมาณน้ำมาก โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ เรือยาว ประเภทท้องถิ่น ฝีพาย 46-55 ฝีพาย และเรือยาวเล็ก ฝีพาย 15-25 ฝีพาย ในแต่ละปีจะมีทีมเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ทั้งมาจากต่างจังหวัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม